મિશન મમ્મી : મિશન અકમ્પ્લીશ્ડ?

જયારે પણ ગુજરાતી ફિલ્મો કે સાહિત્ય ની વાત નીકળે, હમેશા એક જ વાત થાય. “ ‘હવેની પેઢી‘ ને ગુજરાતીમાં એટલો રસ રહ્યો નથી. ‘પિઝ્ઝા-બર્ગર’ ની આ પેઢીને જો સિનેમા/સાહિત્યમાં રસ લાવવો હોય તો થોડી ‘અંગ્રેજીયત’ તો ઉમેરવી જ પડે .” … Continue reading મિશન મમ્મી : મિશન અકમ્પ્લીશ્ડ?